Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacja dla rodzicow - zmiany

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie nowych rozporządzeń dotyczących:

•        indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci

•        zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- i młodzieży (Dz. U. 2017. poz. 1616),pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.2017. poz. 1591),

•        warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.2017. poz. 1578),

•        orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017.poz.1743), informujemy:

1.      Niepełnosprawność ucznia nie jest powodem do obejmowania go indywidualnym nauczaniem.

2.      Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może mieć prowadzone indywidualne zajęcia w szkole, na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

3.      Uczeń, który może uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie może realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymaga dostosowania organizacji i procesu nauczania do jego specjalnych potrzeb edukacyjnych, może zostać objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. O wydanie opinii w tej sprawie rodzice wnioskują do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4.      Zajęcia indywidualnego nauczania organizowane są w domu ucznia. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze nie są miejscem pobytu dziecka, ale miejscem, w którym dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny/nauki.

5.      W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

6.      Obowiązują nowe wzory: wniosków o wydanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich - dostępne w sekretariacie poradni i na stronie http://pppnr1zamosc.pl .