Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XVI Konferencja Naukowa

XVI Konferencja Naukowa

organizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1

w Zamościu

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość

pod tytułem:

„Nowe substancje psychoaktywne jako największe zagrożenie współczesnej sceny narkotykowej”

Data: 16 listopada 2018 roku

Miejsce: sala nr 1 Centrum Kultury Filmowej w Zamościu

ul. Odrodzenia 9

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 przy wsparciu Urzędu Miasta Zamość wypełniając zadania statutowe dotyczące profilaktyki uzależnień, działając w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii organizuje konferencję zatytułowaną: „Nowe substancje psychoaktywne jako największe zagrożenie współczesnej sceny narkotykowej”.Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku w sali nr 1 Centrum Kultury Filmowej w godzinach 9.30-14.30. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka.

Podczas konferencji swe wykłady poprowadzą specjaliści zaangażowani zarówno w profilaktykę, jak i leczenie uzależnień, ujmując temat z różnych perspektyw.

Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy szkół, pedagodzy, psychologowie szkolni, wychowawcy placówek, kuratorzy, funkcjonariusze policji i straży miejskiej oraz inne osoby zawiązane zawodowo z pracą z dziećmi i rodziną oraz profilaktyką uzależnień. Konferencja ma charakter zamknięty.

Konferencja będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat nowych substancji psychoaktywnych, rozpoznawania objawów ich stosowania, narzędzi do opracowania diagnozy zachowań ryzykownych, w szczególności w środowisku szkolnym i planowania skutecznych działań profilaktycznych, co jest niezwykle istotne zarówno z perspektywy szkoły, placówki, jak i władz samorządowych. Uczestnikom konferencji zaprezentowany zostanie także program ujęty w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego pt. „ FreD goes net”.

Punktem wyjścia podczas konferencji będzie informacja na temat nowych substancji psychoaktywnych, które są określane potocznie mianem „dopalaczy” i zdominowały współczesną scenę narkotykową. Stanowią jej najgroźniejszy, najdynamiczniej rozwijający się sektor. Specyfiki te mają zróżnicowany, często modyfikowany skład. Ich wspólnym mianownikiem jest fakt, że zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka nieomal analogicznie do znanych wcześniej i dotychczas używanych tradycyjnych narkotyków. Z reguły jednak ich działanie jest dużo silniejsze i może pociągać za sobą nieprzewidywalne dla zdrowia i życia użytkowników skutki. Wynika to z faktu, iż nieznany jest skład wprowadzanych do obrotu specyfików, ani ilości poszczególnych składników w nich zawartych. Nieznana jest zatem ich szkodliwość, sposób oddziaływania na pracę organów wewnętrznych, a przede wszystkim centralnego układu nerwowego. Utrudnione są w związku z tym diagnozowanie i detoksykacja osób, będących pod ich wpływem, wymagających pilnej interwencji medycznej.

W 2015 r. na terenie województwa lubelskiego odnotowano 220 przypadków zatruć lub podejrzeń zatruć dopalaczami, w 2016 r. – 115, w 2017 również 115.

Ponadto zmieniająca się scena narkotykowa, siła nowych substancji psychoaktywnych, obniżający się wiek inicjacji narkotykowej, politoksykomania, jako dominujący model odurzania, są zdecydowanymi czynnikami wzrostu liczby osób dotkniętych problemem podwójnej diagnozy. Z tego powodu podczas konferencji poruszony zostanie temat związany z tym problemem. Podwójna diagnoza to jednoczesne używanie, nadużywanie lub uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz doświadczanie zaburzeń psychicznych. Zjawisko to obejmuje cały wachlarz zaburzeń zachowań i zaburzeń psychicznych, od lekkiej depresji po pełnoobjawowe choroby psychiczne głównie chorobę afektywną dwubiegunową czy schizofrenię paranoidalną rozwijających się w powiązaniu z używaniem, nadużywaniem czy uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Objawy zaburzeń psychicznych są coraz częściej spotykane u osób używających substancji psychoaktywnych. Analogicznie, chorzy psychicznie powszechnie sięgają po środki psychoaktywne i uzależniają się.

Dopełnieniem konferencji będzie podjęcie tematu związanego z profilaktyką zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Od września 2017 r. szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek opracowywania Programu wychowawczo-profilaktycznego.

Dla efektywnego planowania działań wychowawczych i profilaktycznych, które odpowiadają na aktualne potrzeby i problemy uczniów i rodziców, w szkołach i placówkach oświatowych należy przeprowadzać diagnozę środowiska szkolnego. Podczas konferencji będzie miał miejsce wykład eksperta Ośrodka Rozwoju Edukacji, który w swoim wystąpieniu przedstawi elementy składające się na narzędzie badawcze wykorzystane w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Omówione zostaną zasady konstruowania narzędzi badawczych dla różnych grup wiekowych oraz zasady analizy wyników. Wskazane zostaną także najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia narzędzi badawczych.Przedstawione zostaną sposoby wykorzystania wyników badań do tworzenia programów profilaktyki.

Tematyka ta jest szczególnie ważna, gdyż profilaktyka uzależnień odpowiadająca na zapotrzebowanie współczesnej rzeczywistości wymaga całościowego oddziaływania środowiska zarówno szkolnego, jak i rodzinnego. W tym kontekście wydaje się konieczne podjęcie kolejnej debaty publicznej, której efektem będzie wypracowanie skutecznych metod profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania narkomanii w szkołach i placówkach. Punktem wyjścia do podejmowania działań interwencyjnych będzie diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka zachowań prowadzących do uzależnień u dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że zdobyta tą drogą wiedza zostanie wdrożona w praktykę i przełoży się na zmniejszenie zjawiska narkomanii w zamojskich szkołach i placówkach.

 

Informacje o wykładowcach:

Jagoda Władoń-Wilecka  – specjalistka terapii uzależnień, teatrolog, ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii i edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Przez szereg kadencji sprawowała funkcję wiceprezesa Zarządu głównego Stowarzyszenia MONAR, pozostając w tych latach najbliższym współpracownikiem jego twórcy – Marka Kotańskiego. Obecnie kieruje Ośrodkiem Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Wyszkowie. Autorka programu Alternative Dance dla młodzieży używającej narkotyków syntetycznych. Posiada przygotowanie i zasługi w pracy penitencjarnej z osobami uzależnionymi odbywającymi karę pozbawienia wolności. Inicjatorka programu „PROFIBUS”- pierwszych mobilnych punktów konsultacyjnych dla narkomanów w Warszawie, animatorka Street Workes w ramach programu wczesnego kontaktu z uzależnionymi na terenie stołecznych dworców PKP. Współautorka programu eksperymentalnych form readaptacji społecznej dla ludzi bezdomnych „Victoria Kotan”, przekształconych w Ruch Wychodzenia z Bezdomności Markot, konsultantka szeregu produkcji filmowych poświęconych problematyce uzależnień i terapii. Za zasługi w pracy z osobami uzależnionymi oraz całokształt działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii wielokrotnie doceniana i nagradzana w tym Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Anna Górska - mgr psychologii, wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i profilaktycznej. Ukończyła specjalistyczne szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, uzyskując w 2003 roku certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Jest trenerem programu FreD goes net od 2010 roku. Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej od 2013 roku. Jest zatrudniona w Zamojskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego na stanowisku psychologa i terapeuty uzależnień w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu.

Izabella Kwiatkowska - mgr pielęgniarstwa, wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i profilaktycznej. Ukończyła specjalistyczne szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, uzyskując w 2005 roku certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Jest trenerem programu FreD goes net od 2010 roku. Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej od 2013 roku. Jest zatrudniona w Zamojskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego na stanowisku terapeuty uzależnień w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu.

Jakub Kołodziejczyk – magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego zainteresowania badawcze związane są z przywództwem i zarządzaniem instytucjami edukacyjnymi w szczególności z organizowaniem procesu edukacyjnego i wychowawczego oraz jego wpływem na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów, aktualnie prowadzi badania nad związkiem przywództwa sprawowanego przez dyrektorów szkół a przemocą rówieśniczą. 

 

Program XVI Konferencji Naukowej

,,Nowe substancje psychoaktywne jako największe zagrożenie współczesnej sceny narkotykowej”

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość

Data: 16 listopada 2018 roku

Miejsce: sala nr 1 Centrum Kultury Filmowej w Zamościu

ul. Odrodzenia 9

 

9:30 -10:00 Rejestracja uczestników

10:00 -10:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji - Maria Sakowicz - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

10:15 – 11:15 mgr Jagoda Władoń – Wilecka,specjalista terapii uzależnień - ,,Nowe substancje psychoaktywne jako największe zagrożenie współczesnej sceny narkotykowej”.

11:15 -11:30 przerwa

11:30 -12:15 mgr Jagoda Władoń – Wilecka,specjalista terapii uzależnień - „Uzależnienie a zaburzenia zachowania i zaburzenia osobowości – co to jest podwójna diagnoza”.

12:15 -12:45 przerwa kawowa

12:45 -13:15 mgr Anna Górska, specjalista terapii uzależnień, mgr Izabella Kwiatkowska ,specjalista terapii uzależnień - Program wczesnej interwencji - FreD goes net.

13:15 -14:00 dr Jakub Kołodziejczyk, magister psychologii, doktor nauk humanistycznychBadanie zachowań ryzykownych i czynników na nie wpływających oraz wykorzystanie danych do planowania działań profilaktycznych.

14:00 -14:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

 

Konferencja organizowana przy wsparciu Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii