Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacja dla rodzicow - zmiany

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie nowych rozporządzeń dotyczących:

•        indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci

•        zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- i młodzieży (Dz. U. 2017. poz. 1616),pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.2017. poz. 1591),

•        warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.2017. poz. 1578),

•        orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017.poz.1743), informujemy:

1.      Niepełnosprawność ucznia nie jest powodem do obejmowania go indywidualnym nauczaniem.

2.      Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może mieć prowadzone indywidualne zajęcia w szkole, na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

3.      Uczeń, który może uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie może realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymaga dostosowania organizacji i procesu nauczania do jego specjalnych potrzeb edukacyjnych, może zostać objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. O wydanie opinii w tej sprawie rodzice wnioskują do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4.      Zajęcia indywidualnego nauczania organizowane są w domu ucznia. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze nie są miejscem pobytu dziecka, ale miejscem, w którym dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny/nauki.

5.      W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

6.      Obowiązują nowe wzory: wniosków o wydanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich - dostępne w sekretariacie poradni i na stronie http://pppnr1zamosc.pl .

Sejmik 2017

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu informują o organizowanym wydarzeniu:

XXIV OGÓLNOPOLSKIM SEJMIKU PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO pod tytułem „Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.”

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie oraz Młodzieżowym Domem Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Zaszczytnym patronatem wydarzenie objęli: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość.

Sejmik jest współorganizowany przez Miasto Zamość, Centrum Sztuki Filmowej – Stylowy, Klub Garnizonowy w Zamościu, Instytut Pamięci Narodowej - Lublin, Radę Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury Zamość, Towarzystwo Leśmianowskie - Zamość, Fundację ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom - Warszawa, Hotel "Renesans" Zamość.

Wiodącą problematyką zajęć seminaryjnych, wykładów, prezentacji, warsztatów i dyskusji będą tematy i zagadnienia ściśle związane z misją edukacyjną i wychowawczą oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego. Myślą przewodnią całego przedsięwzięcia jest przekonanie, że to właśnie wspólne działania podejmowane przez dyrektorów i nauczycieli placówek edukacji pozaszkolnej prowadzą do wychowania i podnoszenia kompetencji dzieci i młodzieży do odbioru kultury i sztuki, pielęgnowania dziedzictwa kultury narodowej, a tym samym przyczyniają się do budowania tożsamości miejsca, w której tradycja tworzy fundament dla przyszłości.

Sejmik odbędzie się w dniach 5 – 7 października 2017r. w Zamościu.

Poniżej przedstawiamy ramowy program Sejmiku:

CZWARTEK, 05.10.2017

8.00 – 10.00 - Rejestracja uczestników. Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

10.00 - Uroczyste rozpoczęcie sejmiku (powitanie gości). Otwarcie wystawy „Dzieci Zamojszczyzny” – plenerowa wystawa IPN - MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

10.30 – 13.30 - Warsztaty tematyczne w MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

10.30 - Warsztaty cz. I

11.45 - Przerwa na kawę

12.15 - Warsztaty cz. II

Tematy warsztatów:

 • Dzieci Zamojszczyzny - Agnieszka Jaczyńska (IPN),
 • Leśmian - Sławomir Bartnik,
 • Praca z dzieckiem zdolnym – Urszula Juszczak ,Ewa Bondyra
 • Batik - Magdalena Cieplechowicz - Buczak,
 • Studyjna fotografia portretowa – Andrzej Szumowski,
 • Konstruowanie programu profilaktyczno - wychowawczego.

14.15 – 14.30 - Spotkanie z władzami samorządowymi miasta. Ratusz. Rynek Wielki.  

PIĄTEK, 06.10.2017

10.00 – 13.30 - Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne - Centrum Kultury Filmowej - Stylowy , ul. Odrodzenia 9

10.00 - Powitanie gości

10.15 - Moduł I: Wychowanie przez czytanie - Elżbieta Olszewska – Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom

11.30 - Przerwa na kawę

11.45 - Moduł II:

 • Fenomen miejsca pedagogicznego - odkrywanie wartości edukacji środowiskowej i jej twórców - dr hab. Agnieszka Naumiuk (Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Warszawski).

Współcześnie wiele uwagi przypisuje zarówno roli miejsca jako wspólnej przestrzeni publicznej: przestrzeni spotkania, dialogu i relacji, jak też dostrzega się potrzeby indywidualne jednostek: m.in. kreowania prywatnego świata ekspresji, nauki i wypoczynku. Pedagogika jest nieustająco zainteresowana współwystępowaniem tych elementów tworzenia się tożsamości jednostkowej i zbiorowej a także stanem obecnym i przemianami czynników społeczno-kulturowych tworzących jakże istotny element rozwoju i dobrobytu jednostek jako istot społecznych. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na edukacyjne wymiary możliwości jakie stwarza miejsce. To, czego uczymy się w miejscu, przez miejsce i dla miejsca, czego uczymy innych, jak tworzymy, zmieniamy (lub niszczymy) najbliższe otoczenie, jest związane z propagowaniem lub negowaniem wartości wychowania, wiedzy i rozumienia świata i ludzi, ideałów humanistyki. Stąd ważna jest rola pedagogów, edukatorów, animatorów, społeczników i innych osób, które starają się, aby nadać miejscom znaczenie, charakter, by rozmawiać o ich dziejach i przyszłości, by ukazywać w nich ślad pozostawiony przez wszystkie pokolenia. Istnieje także potrzeba przywrócenia znaczenia terminowi „edukacja środowiskowa”, szerszego kontekstu, który zaproponowała prekursorka tego podejścia, Helena Radlińska, rozumiejąca tę edukację jako kształtowanie wzajemnych relacji wychowawczych między człowiekiem a środowiskiem, w jego bio-psycho-społecznym i kulturowym wymiarze. W referacie ukazane zostaną obszary, jakie w tym stanowisku są brane pod uwagę i jak współczesne konteksty zmieniają jego dynamikę. Zostaną ukazane także przykłady działań, które taki rys refleksji lub potencjału pedagogicznego przejawiają lub jaki w nich odkrywamy. Są to działania twórców ubiegłych stuleci i dekad, jak też działania współczesne, które ukazują, iż w interpretacji zmian ku społeczeństwom permanentnie uczącym się, wszyscy w rzeczywistości jesteśmy współtwórcami wartości i tożsamości jakie poprzez „nasze” miejsca wyrażamy i poprzez które wzajemnie się od siebie uczymy.

 • Zamość, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – dr Bogdan Szyszko.

15.30 - Zwiedzanie Zamościa np.: Rynek Wielki z arkadowymi kamienicami i ratuszem.

18.30 - Otwarcie wystawy plastycznej wychowanków MDK Zamość pt.: „Leśmian”. Rynek Wielki MORANDÓWKA ul. S. Staszica 25

Nota o wykładowcach:

dr hab. Agnieszka Naumiuk - Pedagog społeczny, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie Pedagogika, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania: edukacyjna rola organizacji społecznych, edukacja społeczna w środowisku lokalnym, rola działaczy społecznych w zmianie społecznej, rola i wartość działań społecznych, organizacja środowiska lokalnego, integracja społeczna, pomoc środowiskowa. Autorka szeregu publikacji oraz trzech książek: Edukacyjna rola organizacji pozarządowych – przykład ruchu United Way (2003); Uczestnictwo społeczne młodzieży (2007), Edukacja-partycypacja-zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych) (2014).

SOBOTA, 07.10.2017

8.00 - Obrady plenarne sejmiku, przyjęcie uchwał i wniosków. Podsumowanie i zakończenie sejmiku.

II Piknik Edukacyjny "Sieciaki na wakacjach"

II Piknik Edukacyjny „Sieciaki na wakacjach”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu zaprasza na II Piknik Edukacyjny „Sieciaki na wakacjach” poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i ma na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę.

W trakcie udziału w pikniku dzieci uczą się jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. Poznają zasady bezpiecznego surfowania w sieci. Dowiadują się, jak chronić swoją prywatność, a także jakie zagrożenia niosą ze sobą internetowe znajomości.

Piknik odbędzie się w dniu 28.06.2017 r. w godzinach 1000 – 1300na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 10 (ul. Lwowska 17). Organizowany jest we współpracy z Przedszkolem Miejskim Nr 10, Szkołami Podstawowymi Nr 2 i Nr 6, a także Warsztatem Terapii Zajęciowej w Zamościu.

W programie pikniku przewidziane są: przedstawienia profilaktyczne, zabawy ruchowe oraz quizy. W trakcie pikniku wystąpi zespół „METEOR” działający przy WTZ w Zamościu.

Lista sponsorow II Pikniku Edukacyjnego

LISTA SPONSORÓW II PIKNIKU EDUKACYJNEGO „SIECIAKI NA WAKACJACH”

Dorota Szatraj

AGROTURYSTYKA „DAR”
Szopinek 96

22-400 Zamość

Teresa Turek

CUKIERNIA TUREK

ul. Nowy Rynek 21a

22-400 Zamość

Wojciech Dudek

POKRYCIA DACHOWE POL STAL

ul. Młyńska 33

22-400 Zamość

Luiza Świerszcz

PRZYCHODNIA „PULS”

ul. Peowiaków 1b

22-400 Zamość

Jerzy Bondyra

ZAKŁAD ELEKTRYCZNO-WODOCIĄGOWY

Zwódne 97

22-400 Zamość

Ryszard Juzwa

JUZWEX Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość

Magda Białas i Piotr Białas

Centrum Gastronomiczne „KORA”

ul. Młyńska 27

22-400 Zamość

Konkurs zawodoznawczy 2016

Konkurs zawodoznawczy 2016

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu zwraca się z uprzejmą prośbą o zapewnienie udziału uczniów w II Konkursie Zawodoznawczym ,,Moja przyszłość zawodowa w Zamościu" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość.

Konkurs odbywa się we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, Oddział Zamość, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Zamościu.

Skierowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie pracy pisemnej na temat swojego wymarzonego zawodu.

      Konkurs odbędzie się w dniach od 10.10.2016 r. do 30.11.2016 r.Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 8 grudnia 2016 roku. Planowane jest ufundowanie nagród przez lokalnych przedsiębiorców i zakłady pracy.

      Celem konkursu jest przygotowanie uczniów szkół podstawowych do świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej poprzez autorefleksję na temat swoich predyspozycji zawodowych oraz analizę rynku pracy.

      Na podkreślenie zasługuje fakt, że praca z uczniami dotycząca poznawania siebie, możliwości edukacyjnych i rynku pracy sprawia, że zaczynają oni stawiać sobie cele edukacyjne izawodowe, oraz myśleć o przyszłości zawodowej.

      Prace należy dostarczyć do dnia 30.11.2016 r. Informacji wsprawie konkursu z ramienia Poradni udziela doradca zawodowy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 wZamościu - Urszula Juszczak.

Liczymy na Państwa zainteresowanie i owocną współpracę.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wypełnienia  karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia jest w plikach do pobrania.

Regulamin II Konkursu Zawodoznawczego

„Moja przyszłość zawodowa w Zamościu”

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU

§ 1

Organizatorami konkursu są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Zamościu, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Oddział Zamość, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu.

§ 2

Celem konkursu jest przygotowanie uczniów szkół podstawowych do świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej poprzez autorefleksję na temat swoich predyspozycji zawodowych oraz sytuacji na rynku pracy.

ORGANIZACJA KONKURSU

 § 3

Konkurs jest prowadzony na terenie miasta Zamość.

§ 4

Terminy konkursu:

Rozpoczęcie konkursu dnia 20 października 2016 r..

Prace należy składać do dnia 30 listopada 2016 r.

Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody nie później niż do dnia 09 grudnia 2016 r.

§ 5

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu miasta Zamość.

§ 6

W konkursie biorą udział prace realizowane wyłącznie indywidualnie, wykonane samodzielnie, podpisane przez nauczyciela i opatrzone pieczątką szkoły i podpisem dyrektora szkoły.

§ 7

1.Zgłoszenia prac do konkursu musi dokonać właściwa dla ucznia szkoła.

2. Uczeń może przygotować tylko jedną pracę na temat jednego wybranego przez siebie zawodu, który chciałby wykonywać w przyszłości.

3. Ilość prac przesłanych ze szkoły jest ograniczona i nie może przekroczyć 5 prac.

§ 8

Udział w konkursie jest dobrowolny.

§ 9

Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia zostaną udostępnione na stronach internetowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu – http://pppnr1zamosc.pl

TEMAT I FORMA KONKURSU

§ 10

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez ucznia pracy konkursowej w formie wypracowania, listu lub rozprawki wydrukowanej komputerowo (czcionka Times New Roman, rozmiar 12). Objętość pracy do 4 stron formatu A4.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§ 11

Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia i przekazanie jej razem z pracami do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu, ul. Okrzei 24, tel. (84) 639-56-99 lub (84) 639 07 09, w godzinach 8.00 -16.00.

JURY I NAGRODY

§ 12

Prace będą oceniane przez 5 osobowe Jury w składzie określonym przez Organizatorów.

§ 13

Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna miejsce I, II, i III. Dodatkowo może przyznać wyróżnienia.

§ 14

Ocena będzie dokonana wg następujących kryteriów:

I etap – Formalny:

 1. Praca pisemna umieszczona w kopercie, podpisana imieniem i nazwiskiem autora, opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisana przez nauczyciela /opiekuna/, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 2. Praca musi posiadać tytuł.

II etap – Merytoryczny:

 1. Zgodność z tematem konkursu.
 2. Poprawność językowa i stylistyczna.
 3. Pomysłowość podejścia do tematu.

§ 15

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody za pośrednictwem szkoły.

Wyniki będą podane na stronie internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

§ 16

Fundatorami nagród rzeczowych dla laureatów są lokalne zakłady pracy, prywatni właściciele firm.

§ 17

Uroczystość wręczania nagród odbędzie się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu przy ulicy Zamoyskiego 64 w dniu 08.12.2016 r.

§ 20

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów.
 2. Zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Opublikowania wybranych prac i podania nazwisk autorów.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, przechodzą na własność Organizatora i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

More Articles...

 1. Konferencja Naukowa

Subcategories